Cadeaubon

Bestel nu het ideale cadeau voor uw vriend, vriendin, familie of geliefde!

Nieuwsbrief

Meld u nu aan en blijf op de hoogte van spectaculaire kortingen en nieuwe producten!

 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden;
 2. Extraposter: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij Koopmans B.V., gevestigd te (1161 AK) Zwanenburg aan de Venenweg 15, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34062778; gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Extraposter onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/ of aan Extraposter een Opdracht verstrekt en / of met Extraposter een Overeenkomst aangaat (lees: bestelling via internet).
 4. Partijen: Opdrachtgever en Extraposter tezamen.
 5. Product: het door Extraposter gemaakte of bewerkte goed, zoals canvas, poster, foto op aluminium, foto op plexiglas, al dan niet ingelijst, tuinposter c.q. spandoek, foto met licht, fotobehang, foto op forex, fotokalender, fotoboek, wanddecoratie, etc.
 6. Opdracht/Prestatie: de aan Extraposter door Opdrachtgever verstrekte Opdracht dan wel de door Extraposter te verrichten Prestatie, bestaande uit de maak c.q. bewerking van het Product en de levering hiervan aan Opdrachtgever.
 7. Overeenkomst: de afspraken tussen Extraposter en Opdrachtgever over de door Extraposter te verrichten Opdracht/Prestatie zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging (de bevestiging van de bestelling per e-mail).
 8. Schriftelijk: hieronder wordt correspondentie per brief, per fax en eveneens correspondentie per e-mail begrepen.
 
 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten van en tussen Extraposter en Opdrachtgever.
  2. Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en de algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken nadrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen.
  3. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts geldig voor zover deze door Extraposter schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) Overeenkomsten tussen Extraposter en Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
  5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaardig strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de betreffende bepalingen van de Overeenkomst.
  6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 
 1. Offertes / aanbiedingen

  1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling in bijvoorbeeld prospectussen, advertenties of op internet, verplicht Extraposter niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever; de presentatie van het Product door Extraposter vormt nog geen bindend aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst van Extraposter.
  2. Gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, maat en prestatie die in prospectussen, catalogen, circulaires, advertenties of prijslijsten voorkomen, hebben een louter informatief karakter. Extraposter staat niet borg voor de juistheid van die gegevens. Wat de aard en de omvang van de levering van het Product betreft, zijn alleen de gegevens die voorkomen in de Opdracht en de Overeenkomst doorslaggevend.
  3. Een Overeenkomst komt pas tot stand met schriftelijke opdrachtbevestiging van Extraposter of met begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Extraposter. Bijkomende afspraken, veranderingen en aanvullingen zijn slechts geldig, indien Extraposter deze schriftelijk bevestigt.
  4. Extraposter behoudt zich het recht voor aanvragen van Opdrachten van Opdrachtgever te weigeren. Opdrachtaanvragen kunnen met name geweigerd worden, indien de bestelling afwijkt van de door Extraposter gestelde eisen.
 
 1. Annulering en retournering

  1. De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat Extraposter met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Extraposter ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Extraposter geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Extraposter reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
  2. Extraposter levert uitsluitend fotoproducten die naar uw eigen wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op uw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Daarom is er geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing. Het product (om)ruilen is om deze reden niet mogelijk.
 
 1. Verplichten van de Opdrachtgever

  1. De verwerking van geleverde gegevens en fotoproducten van de Opdrachtgever gebeurt in het kader van een technisch geautomatiseerd procedé zonder manuele voorselectie of correctie door Extraposter. De Opdrachtgever bevestigt door het uploaden van bestanden dat hij het recht heeft de inhoud en gegevens van dat bestand te verspreiden en te vermenigvuldigen.
  2. De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud en gegevens van een doorgestuurd bestand niet indruisen tegen geldende rechtsregels.
  3. De Opdrachtgever garandeert in het bijzonder a) dat geen illegale geweldverheerlijkende, volksopruiende, racistische ontwerpen, gegevens en inhouden, propagandamiddelen, symbolen/logo’s van bij wet of gerechtelijke uitspraak verboden partijen of aanleidingen tot strafbare daden; pornografische ontwerpen, gegevens of inhouden die het voorwerp uitmaken van seksueel misbruik van kinderen of seksuele handelingen met dieren en ook geen discriminerende uitspraken of afbeeldingen met betrekking tot ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of ouderdom aan Extraposter opgestuurd worden; b) dat geen wetten overtreden worden, zoals ter bescherming van de jeugd of strafwetten. Dat geldt in het bijzonder voor de wettelijke regelingen van artikelen 240 en 240b Sr (verspreiding van pornografische afbeeldingen) en artikel 261 e.v. Sr (belediging, laster, smaad); c) dat de ontwerpen (zoals foto- en tekstbestanden), inhouden en gegevens die doorgestuurd worden naar Extraposter geen auteurs-, merk- of andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden of andere rechten van derden schenden en Opdrachtgever garandeert dat Extraposter deze rechten door de nakoming van de Overeenkomst niet schendt;
  4. Opdrachtgever vrijwaart Extraposter voor aanspraken van derden op grond van schending van dit artikel.
 
 1. Levering

  1. De levering van het Product gebeurt door Extraposter op het overeengekomen leveringsadres.
  2. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en gelden als zelfstandige leveringen. De bijkomende kosten die hierdoor ontstaan worden niet aan de Opdrachtgever doorbelast.
  3. Extraposter tracht zich steeds te houden aan de aangegeven termijnen. Een door de Opdrachtgever aangegeven gewenste termijn voor levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Extraposter is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
  4. Aanvragen voor een Opdracht worden door Extraposter alleen uitgevoerd als er door Opdrachtgever geen betalingsachterstanden uit andere Overeenkomsten met Extraposter of aan Extraposter gelieerde vennootschappen zijn.
  5. Iedere levering van Producten door Extraposter aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 
 1. Prijs en betalingsvoorwaarden

  1. Alle opgegeven prijzen vermeldt op de site zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs (inclusief BTW) wordt onmiddellijk betaald bij de Opdrachtverstrekking en wordt derhalve vooruitbetaald.
  2. De prijs die Extraposter voor de door haar te verrichten Prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor deze Overeenkomst conform de overeengekomen specificaties.
  3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat er voor Extraposter geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale Prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  4. Alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten, transportverzekering en porten zijn op kosten van de Opdrachtgever en worden apart gespecificeerd in de opdrachtbevestiging. Alle prijzen en bijkomende kosten worden berekend volgens de prijslijsten die bij Extraposter gebruikt worden op het tijdstip van het beschikbaar stellen en de opdracht tot verzending. Extraposter kan louter aansprakelijk worden gehouden voor enige (gevolg)schade door de verzending, voor zover haar verzekering een en ander dekt en voor maximaal het bedrag dat de verzekering uitkeert dan wel maximaal de hoogte van de opdracht tussen partijen.
  5. Als Extraposter bijkomende verzendkosten heeft vanwege het opgeven van een verkeerd leveringsadres of een verkeerde bestemming, dan moet de Opdrachtgever die kosten vergoeden, behalve als hij niet verantwoordelijk is voor de verkeerde aangifte.
  6. Extraposter is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 
 1. Overmacht

  1. Als overmachtsituaties zijn aan te merken tekortkomingen van Extraposter in de nakoming van de Overeenkomst, welke niet aan haar kunnen worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
  2. Als overmachtsituatie wordt in ieder geval aangemerkt oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
  3. Extraposter heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de overmachtsituatie niet van voorbijgaande aard is, zonder dat Opdrachtgever recht op enige (schade)vergoeding heeft.
 
 1. Garantie en klachten

  1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde Product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of (schade)vergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. Extraposter geeft geen garantie af voor de kleurvastheid en de waterbestendigheid van drukproducten, behalve wanneer er uitdrukkelijk een schriftelijke garantie wordt gegeven. Extraposter wijst er uitdrukkelijk op dat de drukproducten uitsluitend voorzien zijn voor gebruik in gesloten ruimten, tenzij anders is overeengekomen (zoals in het geval van tuinposters).
  2. De omschrijvingen en specificaties die vastgelegd zijn bij het geven van de Opdracht in de Overeenkomst (opdrachtbevestiging) vertegenwoordigen de technische toestand op dat moment. Minieme technische afwijkingen (met name het afsnijden van foto's en de kleurrijkdom van de afdruk) van de geleverde en verworven Producten zijn toegestaan en betekenen geen fouten/afwijking van Extraposter voor zover zij voorkomen in het in de handel gangbare kader. Foto's die afgesneden worden, kunnen minimaal afwijken van de voorziene grootte. Geringe, handelsgebruikelijke kleurverschillen in de afdruk kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als het beeldscherm van de Opdrachtgever op een andere manier en niet kleurecht gekalibreerd is. Zwart-wit afdrukken kunnen door de kleurdruk een kleine handelsgebruikelijke zweem van een kleur hebben. Klachten, verzoeken om crediteringen en/of vervangdrukken worden niet gehonoreerd, behalve indien de afwijking buiten het handelsgebruikelijke kader valt, zulks naar het oordeel van Extraposter.
  3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
  4. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Extraposter de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Extraposter er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering van het Product.
  5. Extraposter is steeds gerechtigd een nieuw deugdelijk Product in de plaats van een eerder ondeugdelijk Product te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven om het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel tijdig te doen.
  6. Tenzij het in het lid 4 van dit artikel bedoelde termijn van 7 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Extraposter voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
  7. Het Product van Extraposter geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde Product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.
 
 1. Aansprakelijkheidsbeperking

  1. Voor directe/indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (zoals winstderving), immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (zaken van) Opdrachtgever of aan derden door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van haar Prestatie op grond van de Overeenkomst is Extraposter slechts aansprakelijk in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.
  2. Extraposter is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde Producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. De Opdrachtgever vrijwaart Extraposter tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Extraposter verrichte Prestatie op grond van de Overeenkomst.
  3. Voor zover op Extraposter enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Extraposter gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Extraposter gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald en in ieder geval tot het aan Opdrachtgever door Extraposter in dit kader gefactureerde bedrag van deze Overeenkomst.
 
 1. Vernietiging van het toegezonden materiaal

  1. Alle gegevens en stukken, met name alle digitale opslagmedia die de Opdrachtgever naar Extraposter gestuurd heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden door Extraposter niet teruggegeven maar na uitvoering van de Overeenkomst vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever stuurt Extraposter stukken terug naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet in dat geval de kosten dragen van de verzending.
 
 1. Geldigheid

  1. De ongeldigheid van een of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene Partij op de andere Partij en laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.
  2. Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in een Overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Hieraan kunnen door Partijen dan ook geen rechten worden ontleend.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Extraposter, maar ook voor de bestuursleden van Extraposter en voor de werknemers en hulppersonen van Extraposter, als waren zij door henzelf bedongen.
 
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op elke aanbieding, offerte en Opdracht c.q. Overeenkomst tussen Extraposter en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Extraposter en Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst of voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Partijen zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, of zulks ter vrije keuze van Extraposter, aan de bevoegde rechter.

Wereld Natuur Fonds

Extra Poster ondersteunt
het WNF en stelt u in
de gelegenheid om ook een
steentje bij te dragen!

Lees verder